wyrc's profile image - click for profile

Thakur Prasad Lamsal's Fundraiser:

Worldwide Your Rad Contribution

Thakur Prasad's Photo

BENEFITING: TUFTS MEDICAL CENTER PHYSICIANS ORGANIZATION INC

EVENT DATE: Dec 31, 2012

Thakur Prasad Lamsal

THE STORY:

About
नेपाली रेडियोग्राफरहरूको आवाजहरू
Mission
Mission:
Nepal Radiography Development Initiative aims to create a model of sustainable Radiological Healthcare System based on principles of equity, social justice, people's participation and self reliance and maintain harmonic relationship with Radiological professionals, stakeholders and concerned partners.
Description
About Us

Nepal Radiography Development Program

The Premise प्रस्तावना
विरामीको रोगहरुको पहिचान तथा उपचारको लागी प्रयोग हुने रेडियोग्राफी र रेडियोलोजी प्रविधिलाई जीवन वृृतिको साधनका रुपमा (As a Career) मान्ने स्वास्थ्य कर्मीहरुले आफ्नो पेशागत हक,हित तथा संरक्षण गर्दै Radiological Services हरुकेf पर्याप्तता नभएका नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विविध प्रकारका Radiological अबश्रािेत तथा साधनहरुको पर्याप्तता बढाउन च्बमष्ययिनष्अब स्िवास्थकर्मिहरु संग छलफल ,विचार विमर्श, राय तथ्य सुझाव संकलन गर्दै, कुशल र दक्ष च्बमष्ययिनष्अब स्िवास्थकर्मिहरु र च्बमष्ययिनष्अब स्रिोत साधन र सुविधाले सम्पन्न स्वास्थ्य संस्ताहरु बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्य हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नमा टेवा पुर्याउनको लागी राष्ट्रिय रेडियोग्राफी र रेडियोलोजी रणनिति ९ल्बतष्यलब च्िबमष्यनचबउजथ क्तचबतभनष्भच) बनाई र सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनको लागी सहयोग पुर्याउर्ने उद्देश्य राखी नेपाल रेडियोग्राफी विकाश अभियान संस्था स्थापना गरीएको छ ।

Core Values of Nepal Radiography Development Program

• Protection and Promotion of Radiological Health Worker's Right
• Respect on Radiological Patient's Rights and Dignity.
• Radiological Professionalism and Dignity.
• Good Radiological Health Care Governance.
• Equity and Participation on Radiological Services.

Status
Nepal Radiography Development Program is a secular, on political, not for making profit national level professional organization committed in Radiology sector department in Nepal. It was founded in 2012 and governed by independent Executive Board. In addition, on advisory team comprising exports of different medical, Para medical field support it. NRDP will be registered with the social welfare council and District Administration office Katmandu, Nepal. The Voices of Nepalese Radiographers constitution is the principle guiding document of the organization.

Vision:
Nepal Radiography Development Initiative envisions a Radiological Equitable and Prosperous Healthcare Delivery Organization in Nepal.

Mission:
Nepal Radiography Development Initiative aims to create a model of sustainable Radiological Healthcare System based on principles of equity, social justice, people's participation and self reliance and maintain harmonic relationship with Radiological professionals, stakeholders and concerned partners.

Goal:
To ensure Radiological professional rights of all Radiation Health Workers as well as to obtain Radiological Services Rights of Patient's including their proportional representation in the policy formulation process and equitable access to all resources and opportunities in the state.

Objectives:
Following are core objectives of the organization:

To Provide Radiological Education & Training

1. Establishing appropriate Global Radiological Resources to for conducting various educational and training programs (Discussion, Conference, Symposium, Seminars, Workshop, CMEs Exchange Programs and Scholarships) intended Nepalese Radiological Professionals in Government, Semi-Government as well as public Sector with the help of Public Private Partnership (PPP) model.(Radiological technology पेशा संग सम्वन्धीत सरकारी र्,अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेस्वास्थ्य कर्मीहरु लाई विभिन्न अवधी र समयकोछलफल,सभा,सम्मेलन,गोष्ठी,ऋःभ्क,भ्हअजबलनभ उचयनचammभचक र क्अजयबिचकजष्उक हरु संञ्चालनको लागी आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनको पहिचान गरी संम्वन्धीत निकायलाई कार्या न्वयनका लागी पहल गर्ने।

To Exchange & Establish Sustain Radiological Resources
2. Exchanging and Establishing Various Global Radiological Resources (Human, Physical, Informational, Financial) within Nepalese communities for Radiological Development through peoples participation from national as well as international Level (राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा छरिएर रहेका विभिन्न Radiological Resources (Human, Physical, Informational, Financial) हरुलाई एकिकृत गरी सम्वन्धीत समुदायमा परिचालन गर्ने तथा यथोचित वातावरणको सिर्जना गराउने कार्यको लागी सम्वन्धीत निकायलार्य सघाउ पुर्याउने

To Advocate on Radiological Technology & It's Induced Issues.
3. Advocacy on Radiological Technology and It's Induced Issues.(g]kfnsf] (Radiological technology पेशाा संग आवद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरुकको सरकारी र्,अर्ध सरकारी ,संस्थान तथा निजी० ध्यचपष्लन कतकलमबचम ,सामाजिक सुरक्षा ९क्यअष्ब किभअगचष्तथ०,स्वास्थ्य तथा वृद्धी विकास संम्वन्धमा भएको व्यवस्था तथा तत सम्वन्धी विद्यमान श्रम र स्वास्थ्य ऐन ,नियम र निमावलीहरुको पैरवी गर्ने र गराउने ।

Multisectorical Co-ordinatioan Activities
4 Providing support to extend various Radiological Technological Services on usage and availability basis in Education, Public Health, Medical Business and Information Communication Technology.(शिक्षा,जनस्वास्थ्य, अर्थवजार र सुचना तथा प्रविधि जस्ता विषहरुमा च्बमष्ययिनष्अब ितभअजलययिनथ को उपलब्धता र उपयोगको पहिाचान गर्दौ अझ उक्त क्षेत्रको बढावाको लागी उचित वातावरणको र्सर्ीजना गर्ने र गराउने ।

To Survey,Research,Report and Publication:
5 Preparing, Publishing and Disseminating Different Radiological information, communication and educational materials to raise awareness and advocate rights of radiographers, Patients and environment, targeting Varied audience. It also conducts research on Radio technological issues. (Radiological Technology संग सम्बन्धीत विषयहरुको Surveys, Research Activities तथा Publication गनेृ तथा गराउने वातावरण तयार गर्ने ।

Linkage & Network:

To achieve declared goal and meet vision and mission of the organization, In addition to owns effort, voices of Nepalese Radiographers has developed network with concerned government institute and other various national and international Radiological Organization as regular programs wise working partners and support. The organization on network of voices of Nepalese Radiographers is:
a. National Non-Governmental Organizations of Nepal( eg.
b. National Governmental Organizations of Nepal ( eg.
c. Professional Organization of Nepal ( eg.
d. Student Organizations of Nepal( eg.
e. International Non-Governmental Organization( eg.
f. Multilateral and Bilateral Organization (eg.
g. Community Based Organizations(CBOs) ( eg.


Executive Board:
We have following Executive Board Members.

S.N. Name Designation Organization Address
1. President
2. Vice-President
3. Treasurer
4. Secretary
5. Member
6. Member
7. Member

Advisory Boards:
We have following National and International Advisors team.

a. National Advisors
S.N. Name Organization Organization Address
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

b. International Advisors
S.N. Name Organization Organization Address
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We Welcome your Support on
Moral Technical Finance
Program Information Suggestions and other


For Further Details, Please Contact Us:
Nepal Radiography Development Initiative
G.P.O Box:---------------,Kathmandu,Nepal
Phone: ................ Fax:......................
Web Address: www.facebook.com/rad.nrdi
www.nrdip.wordpress.com
E-mail: thakur.lamsal@hotmail.com

The Team: $0 TOTAL RAISED SO FAR

JOIN THE TEAM

Want to help Fundraise or Volunteer for this amazing Fundraiser? Join the Team

Donor Comments

Be the first to Donate to Thakur Prasad and Worldwide Your Rad Contribution.